19.10.2016

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה